1 Yrityksen yleiskuvaus

Helsingin Harjateräs Oy
Kytkintie 29
00770 Helsinki

Helsingin Harjateräs Oy on vuonna 1994 perustettu rakennusalan yritys jonka omistaa tj Toivo Lumme. Päämarkkina-alueemme on Uusimaa.
Olemme jo vuosia kuuluneet korkeimpaan AAA luottoluokitukseen ja toimintamme on vakiintunutta. Liikevaihtomme on 1,5-2 miljoonaa € vuodessa ja omaa henkilöstöä on 4-8, lisäksi joitakin vakiintuneita aliurakoitsijoita.

Tuotteet

Yritys on erikoistunut betonirakentamisessa käytettävien raudoitteiden valmistukseen. Laskemme rakennekuvien perusteella materiaalien menekin, katkaisemme, taivutamme ja uudelleenniputamme harjaterästankoja tilausten ja/ tai valmistelemiemme lähetysluetteloiden mukaisesti sekä toimitamme materiaalit omalla kalustollamme tilaajalle. Lisäksi myymme raudoitteiden asennuksessa käytettäviä tarvikkeita. Teemme tarvittaessa myös materiaalien asennuksen.

Asiakkaat

Asiakkaitamme ovat useimmat Suomen suurimmista rakennusliikkeistä, joukko keskisuuria rakentajia sekä myös yksityiset pienrakentajat.

Asiakasvaatimukset

Tuotteiden tekniset vaatimukset on määritelty SFS standardeissa. Muut erityisvaatimukset määritellään toimituskohtaisesti piirustuksissa tai teknisissä erittelyissä. Toimitusaika, toimitusvarmuus, joustava palvelu ja hinta ovat teknisten vaatimusten lisäksi tärkeimmät asiakasvaatimukset.

2 Laadunhallinta

Laatupolitiikka

Yrityksen laatupolitiikkana on tuottaa asiakkailleen tilausten mukaisia tuotteita ennalta sovitussa aikataulussa. Toimitukset hoidetaan lyhyelläkin toimitusajalla joustavasti asiakasta palvellen. Tuotteiden valmistuksessa pyritään virheettömään toimintaan ja jokainen työhön osallistuva vastaa siitä, että tuotteet siirtyvät seuraavaan työvaiheeseen ohjeiden mukaisina. Havaituista laatupoikkeamista on velvollisuus ilmoittaa välittömästi esimiehelle tilanteen arvioimiseksi ja korjaustoimenpiteisiin ryhtymiseksi. Näin estetään viallisen tuotteen pääsy eteenpäin valmistuksessa tai asiakkaalle.

Laatujärjestelmä

Toiminnan eri vaiheissa syntyvät dokumentit (esim. tarjoukset, tilaukset, osaluettelot, lähetysluettelot, laskut) arkistoidaan asiakastilauksittain.
Päävastuu laadunvalvonnasta on toimitusjohtajalla, mutta jokainen tuotantoon kuuluva henkilö on velvoitettu pysäyttämään kappaleen kulun virheellisenä välittömästi havaittuaan poikkeaman ja näin ollen estämään sen toimittamisen asiakkaalle.

Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet

Tuotteessa havaitut poikkeamat korjataan saattamalla tuote vaatimusten mukaiseksi tai korvaamalla tuote vastaavalla, virheettömällä tuotteella.

3 Organisaatio ja tehtävät

Yrityksen henkilöstön päätehtävät ja vastuualueet on lueteltu alla:

Toimitusjohtaja:

 • myynti
 • osto
 • tuotannon järjestelyt
 • laatuvastaava

Työnjohtaja:

 • myynti
 • osto
 • puhelinpalvelu
 • tuotannon järjestelyt
 • tuotannon eri tehtävät

Tuotantohenkilöstö:

 • katkaisu
 • taivutus
 • lähetys
 • vastaanotto

Toimistopalvelu:

 • laskutus

Yrityksen henkilöstöllä on pitkäaikainen kokemus tuotteiden valmistuksen eri vaiheista. Uusia työntekijöitä palkattaessa otetaan huomioon henkilöstön ammattitaito ja kokemus. Tarvittaessa uudet työntekijät koulutetaan tehtäviinsä, minkä jälkeen he voivat siirtyä itsenäisiin ja vastuullisiin työtehtäviin.

4 Markkinointi ja myynti

Yritys ei aktiivisesti tiedota toiminnastaan potentiaalisille asiakkaille. Asiakaskontakteja pidetään yllä puhelinyhteyksin ja asiakaskäynnein. Kertaluontoiset asiakkaat (esim. yksityiset rakentajat) löytävät yhteystietomme eri medioiden hakukanavien kautta tai palvelujamme käyttäneiden henkilöiden suositusten perusteella.

Markkinoinnissa käytetään tarvittaessa referensseinä yrityksen nykyisiä asiakkaita ja tehtyjä toimituksia.

Tuotteiden myynti tapahtuu tarjousten perusteella asiakkaalle.

Markkinoinnin ja myynnin aineistot

Myynnin yhteydessä tehdään tarjous, joka on tarjousmallimme mukainen tai pohjautuu tarjouspyyntöön. Hinnat täydennetään tarjouspyyntöön toimitusaikoineen tilannekohtaisesti.

Asiakkaalle toimitetaan materiaalien yhteydessä tehtaalta raakamateriaalin mukana tullut sulatuseräkohtainen ainestodistus josta käy ilmi materiaalien alkuperä.

Sopimusmenettely asiakkaan kanssa

Sopimus syntyy, kun ostaja hyväksyy tarjouksen. Neuvottelu tarjouksesta voidaan käydä puhelimitse, sähköpostitse tai asiakkaan luona. Dokumentiksi tilauksesta jää joko tarjoukseen merkitty asiakkaan hyväksyntä, asiakkaalta tullut tilaus tai asiakkaalle lähetetty tilausvahvistus.

Tilauksen käsittely

Tilauksen varmistuttua käynnistetään tarvittavien materiaaliosien valmistus.

5 Osto

Tiedot ostotarpeista saadaan vertaamalla materiaalivarastoa ja saatuja tilauksia. Varastossa pyritään pitämään yleisimpiä materiaalilaatuja taloudellisen ostoerän mukainen määrä. Ostettavat tuotteet ovat jo tukkuliikkeiden varastoimia, joiden tilausajat ovat lyhyet.

Toimittajat

Yritys ostaa harjaterästä eri toimittajilta ja katkaisee, taivuttaa ja uudelleenniputtaa sitä. Toimittajaa valittaessa yritys luottaa jo toimintakykynsä osoittaneisiin vanhoihin toimittajiin.

Vaatimusten esittäminen toimittajalle oston yhteydessä

Ostaminen tapahtuu pienemmissä erissä puhelimitse, suuremman ostotilauksen yhteydessä tilaus varmistetaan sähköpostilla. Tilaukset tehdään vallitsevaan hintaan perustuen todellisen tarpeen mukaan.

Valvonta

Tilatun tuote-erän saapuessa tarkastetaan tuotteet silmämääräisesti. Lisäksi verrataan täsmääkö toimittajan lähetysluettelo tehtyyn tilaukseen. Mahdollisista poikkeamista ilmoitetaan toimittajalle.

Materiaalien varastointi ja tunnistus

Tuotteet varastoidaan materiaalilaaduittain ulos. Materiaalin kierto on melko nopeaa ja valikoima pyritään pitämään kohtuullisen suppeana pitkän varastointiajan mukanaan tuoman ruostumisen välttämiseksi. Materiaalierän liittäminen tiettyyn valmistuserään tapahtuu toimituksen saapumisajankohdan ja valmistusajankohdan mukaan, minkä perusteella ne voidaan tarvittaessa myöhemmin jäljittää.

6 Tuotanto

Tuotannon suunnittelu

Tuotannon kokonaisuus hallitaan vakiintuneilla ja hyväksi todetuilla työmenetelmillä. Uusia laitteita tai menetelmiä käyttöönotettaessa niiden soveltuvuus kokeillaan käytännön työssä ja perehdytetään henkilöstö niiden käyttöön.

Työn teettäminen ja laatuvaatimukset

Työt annetaan tuotantoon ohjausvälineenä osaluettelo, joka sisältää tiedot valmistettavista tuotteista, määristä, toimitusajoista ja erityisvaatimuksista. Työn laatuvaatimukset perustuvat SFS standardeihin ja ne ovat tiedossa työntekijöillä.

Betoniterästen katkaisu tehdään tähän tarkoitukseen suunnitelluilla hydraulisilla leikkureilla. Raudoitteiden mittatoleranssit ovat SFS 1267:ssä esitetyn taulukon vaatimusten mukaisia. Raudoitteiden taivutussäteet tehdään noudattamaan käytettävän suunnittelunormin vaatimuksia.

Valmiit raudoitteet merkitään tunnuslapuilla joiden sisältämän informaation perusteella tilaajan on helppo sijoittaa materiaalit oikeille paikoilleen. Tilaajalle toimitetaan aina myös kopio lähetysluettelosta sekä tarvittaessa erillinen työpiirustus ja/ tai asennussuunnitelma johon materiaalien mitat ja sijoituspaikat on merkitty.

Kuukausittain laadittavan tuotantopäiväkirjan perusteella voidaan tarvittaessa jäljittää kunkin toimituksen materiaalierät ja niiden alkuperä. Tilaajalle toimitetaan ensimmäisen toimituksen yhteydessä sähköisesti dokumentti joka sisältää materiaali- ja sulatustodistukset tavaraeristä joita on käytetty hänen tilauksensa valmistamiseen.

Tuotantolaatuvastaava: Toivo Lumme, puh. 040 1249455
Työnjohto, ensisijainen yhteyshenkilö: Erkki Pohjanpalo, puh. 040 1630315

Tarkastaminen

Tuotantoerän alussa määritellään vaadittavat asetukset koneille. Ensimmäisiä kappaleita verrataan mallikappaleisiin ja todetaan osien mittatarkkuus. Asiakkaille ja alihankintaan lähetettävät erät tarkastetaan lähetysluetteloon vertailemalla, jolla pyritään estämään mahdolliset puutteet kappalemäärissä. Jokainen yrityksen työntekijä on velvoitettu puuttumaan laatupoikkeamiin tuotteen ulkonäössä sekä ilmoittamaan niistä esimiehelle.

Varastointi ja toimittaminen

Valmiit tuotteet toimitetaan sovitun toimitusajan puitteissa joko heti valmistuttua tai ne varastoidaan merkittynä asiakastilausten mukaan. Varastointiaika pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä.